Slowenisch 1 / Slovenščina 1

  • System der Bildungssprache Slowenisch / spoznati sistem učnega jezika slovenščina
  • Ausgewählte Inhalte aus dem Bereich der Morphologie / ukvarjati se z izbranimi temami na področju oblikoslovja
  • Ausgewählte Inhalte aus dem Bereich der Syntax / ukvarjati se z izbranimi temami na področju skladnje
  • Exzerpieren von Informationen / povzemati (ekcerpirati) ključne informacije iz različnih vrst gradiv (učnega, študijskega gradiva)
  • Praktische Übungs- und Textbeispiele in schriftlicher und mündlicher Form / praktične vaje in primeri besedil v pisni in govorni obliki 

Teacher: Pamela Glusic